Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Begrippen

BegripToelichting
AanbiedersDe natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt in de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.
AanmeldingHet digitaal registeren van de eigen gegevens door een aanbieder bij de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn met de intentie om als aanbieder producten te kunnen verkopen via de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.
Algemene voorwaardenDe onderhavige Algemene Voorwaarden van de gemeente Borger-Odoorn.
BestellersDe kopers van de producten in de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn. Dit zijn inwoners van de gemeente Borger-Odoorn met recht op een besteedbaar budget in de webwinkel Meedoen en Energie.
GemeenteGemeente Borger-Odoorn
HerroepingsrechtDe mogelijkheid voor de besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
MisbruikOndermijnende activiteiten verrichten ten aanzien van de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn. Hieronder wordt onder meer verstaan; het doelbewust ontwijken van de doelstelling van de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn door intentioneel een verkeerde voorstelling van zaken op de website te geven.
Webwinkel Meedoen in Borger-OdoornPlatform waarmee de minimavoorziening Webwinkel Meedoen in Borger-Odoorní mogelijk wordt gemaakt. Het platform brengt aanbieders van producten en bestellers samen en verzorgt de betalingen van de bestellingen van de toegekende budgetten van de bestellers.

In 2023 zal de webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn ook het platform zijn voor de tijdelijke webwinkel Energie. Om die reden wordt in deze Algemene Voorwaarden gesproken over de Webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen de gemeente en een aanbieder van producten en/of diensten op de webwinkel Meedoen en Energie.

 2. Bij de aanmelding van een aanbieder voor de webwinkel Meedoen en Energie wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de aanbieders voor akkoord beschikbaar gesteld door de gemeente.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - De aanmelding van aanbieder

 1. Een aanbieder meldt zich digitaal aan via de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.

 2. De gemeente keurt de aanmelding van de aanbieder goed als de aanbieder producten kan aanbieden in overeenstemming met het beleidsdoel. Dat betekent dat deze producten:

a. een bijdrage moeten kunnen leveren aan het vergroten van de maatschappelijke participatie (meedoen) van minima.

b. een bijdrage moeten kunnen leveren aan het verlagen van de energierekening van minima, bijvoorbeeld doordat de producten helpen bij het isoleren van de woning of doordat de producten in bezit zijn van een hoog energielabel en hierdoor oude onzuinige apparatuur kunnen vervangen.

2.I. De producten, vallend onder de categorie genoemd in lid 2 sub b van dit artikel, ontvangen een tijdelijke goedkeuring. Deze duurt tot het aflopen van de eenmalige energie-regeling in de webwinkel Meedoen en Energie op 31 december 2023.

 1. De gemeente keurt de aanmelding van de aanbieder af als:

a. De aan te bieden producten niet in overeenstemming zijn met het beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima.

aa. De aan te bieden producten niet in overeenstemming zijn met het beleidsdoel om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de energierekening van minima, zoals genoemd onder lid 2 sub b van dit artikel.

b. De aanbieder niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

c. Een aanbieder eerder verwijderd is uit de webwinkel Meedoen en Energie door de gemeente als gevolg van misbruik van de webwinkel Meedoen en Energie.

d. Een aanbieder eerder is verwijderd uit de webwinkel Meedoen en Energie door de gemeente als gevolg van het ernstig tekort schieten, zoals het niet nakomen van een leveringsverplichting.

Artikel 4 - De aanmelding van productaanbod

 1. Na goedkeuring van de aanmelding kan de aanbieder producten aanmelden. Aangeboden producten dienen in overeenstemming te zijn met het beleidsdoel, namelijk;

a. het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima.

b. het verlagen van de energierekening van minima.

 1. Elk nieuw aangemeld product moet worden gekeurd door de gemeente. De gemeente gaat over tot:

a. goedkeuring, indien het product in overeenstemming is met het beleidsdoel en indien de opgegeven content akkoord is bevonden door de gemeente.

b. het geven van aanwijzingen, indien de gemeente aanpassingen aan de content nodig acht, bijvoorbeeld op het vlak van de omschrijving, zodat er na de nodige aanpassingen alsnog overgegaan kan worden tot goedkeuring.

c. afkeuring, indien het product niet overeenstemming is met het beleidsdoel van de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn of indien er andere zwaarwegende redenen zijn om een product niet toe te staan.

 1. Bij afkeuring van een product door de gemeente ontvangt de aanbieder hier bericht over.

 2. Bij goedkeuring van een product wordt het product zichtbaar gemaakt door de gemeente in de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn, waarna bestellingen plaats kunnen gaan vinden.

Artikel 5 - Het aanbod

 1. a. De aanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en actuele content (productomschrijving, aanlevering van afbeeldingen) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de besteller mogelijk te maken.

b. Als de aanbieder gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

c. Indien de aanbieder gebruikt maakt van afbeeldingen van personen, dan is de aanbieder ervoor verantwoordelijk dat afgebeelde personen toestemming hebben verleend voor het gebruik van de afbeelding.

d. In het kader van toegankelijkheid worden afbeeldingen met altname aangeleverd.

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de aanbieder niet.

 2. De aanbieder is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 3. a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

b. Indien er meer identificerende gegevens dan een uniek bestelnummer nodig zijn voor een aanbieder om een bestelling van aanbod goed te kunnen verwerken, dan wordt dit genoemd in de voorwaarden bij het aanbod.

 1. a. De gemeente kan aanwijzingen geven aan de aanbieder op het vlak van lid 1 en 4a van dit artikel om zodoende zorg te dragen voor de content van de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.

b. De gemeente controleert het productaanbod op een proportionele uitvraag van identificerende gegevens bij een bestelling, zoals genoemd in lid 4b van dit artikel, en kan in dit kader aanwijzingen geven aan de aanbieder.

c. Indien het niet opvolgen van de aanwijzingen uit sub a en b van dit lid zwaarwegende gevolgen met zich meebrengt, dan behoudt de gemeente het recht om het productaanbod te verwijderen uit de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.

d. Indien wijzigingen in het aanbod conform lid 3 van dit artikel zodanig ingrijpend zijn dat het aanbod niet meer voldoet aan het beleidsdoel, inhoudende het vergroten van de maatschappelijke participatie van minima of het bijdragen aan het verlagen van de energierekening, dan behoudt de gemeente het recht om een product af te keuren en te verwijderen uit de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn.

Artikel 6 - De bestelling

 1. a. Een koopovereenkomst komt tot stand tussen besteller en aanbieder doordat de besteller een aanbod op de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn heeft aanvaard.

b. De gemeente is geen partij in de koopovereenkomst. De gemeente heeft een faciliterende rol door het bieden van een platform (webwinkel Meedoen) en door zorg te dragen voor de betalingsopdracht behorende bij de bestelling van een besteller.

 1. Door middel van een bestelbevestiging van de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn wordt de besteller ervan op de hoogte gebracht dat de bestelling geplaatst is. Deze bestelbevestiging brengt ook de aanbieder ervan op de hoogte dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

 2. Bij het plaatsen van een bestelling door een besteller, ontstaat er een leveringsverplichting voor de aanbieder. Indien de aanbieder onverhoopt niet in staat is om deze overeenkomst na te komen, dan brengt de aanbieder de besteller en/of de gemeente hier onverwijld van op de hoogte om zodoende de bestelling te annuleren.

 3. a. De gemeente zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

b. Bij een bestelbevestiging worden identificerende gegevens doorgezonden aan de aanbieder. Hierbij wordt uitgegaan van proportionaliteit.

 1. De aanbieder is verantwoordelijk voor duidelijke en toegankelijke informatie zoals:

a. Een bezoekadres van de vestiging van de aanbieder waar de besteller met klachten terecht kan.

b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de besteller van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

d. Eventuele opschortende voorwaarden.

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in het herroepingsrecht.

 2. Indien een besteller gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan betaalt de aanbieder het bedrag zo spoedig mogelijk terug aan de gemeente. De gemeente draagt er vervolgens zorg voor dat dit bedrag weer toegevoegd wordt aan het budget van de besteller.

Artikel 8 - Garantie

Garantie is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom garantie.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Levering is onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom levering met uitzondering van lid 2 en 3 van dit artikel.

 2. In geval van ontbinding van de overeenkomt tussen aanbieder en besteller zal de aanbieder het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de gemeente, waarna de gemeente dit bedrag weer toevoegt aan het budget van de besteller in de webwinkel Meedoen en Energie.

 3. Bij niet-nakoming van de leveringsverplichting kan besteller de aanbieder in gebreke stellen. Als er vervolgens niet alsnog binnen redelijke termijn aan de leveringsverplichting voldaan wordt, dan kan de koopovereenkomst ontbonden worden en ontstaat de verplichting om de betaling te retourneren aan de gemeente Borger-Odoorn. Deze betaling wordt na retournering weer toegevoegd door de gemeente Borger-Odoorn aan het budget van de besteller in de webwinkel Meedoen en Energie.

Artikel 10 - Duur, opzegging en verlenging

Bepalingen rondom duur, opzegging en verlenging bij bestellingen van abonnementen of contributies zijn onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom duur, opzegging en verlenging.

Artikel 11 - Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling door een besteller wordt automatisch een betaalopdracht voor een bestelling geplaatst De gemeente voert vervolgens deze betaalopdracht aan de aanbieder uit. De webwinkel Meedoen en Energie biedt geen mogelijkheid aan de besteller om een bestelling te plaatsen waarvoor er geen budget beschikbaar is.

Artikel 12 - Klachtenregeling en bemiddeling

 1. Bepalingen rondom klachtenregeling zijn onderdeel van de overeenkomst die tot stand komt tussen aanbieder en besteller. Om die reden voorzien deze Algemene Voorwaarden niet in artikelen rondom klachtenregeling.

 2. Mochten besteller en aanbieder bij een klacht onderling niet tot een oplossing kunnen komen, dan kan de besteller of de aanbieder zich tot de gemeente wenden met het verzoek om te bemiddelen.

 3. De gemeente zal in de gevallen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, beoordelen of en welke stappen er ondernomen kunnen worden om een oplossing te bereiken tussen besteller en aanbieder.

Artikel 13 - Ernstig tekort schieten en misbruik

 1. Bij het ernstig tekort schieten van een aanbieder zal deze aanbieder verwijderd worden uit de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn door de gemeente.

 2. Bij misbruik van de webwinkel Meedoen en Energie door een aanbieder zal worden overgegaan tot verwijdering van deze aanbieder uit de webwinkel Meedoen en Energie in Borger-Odoorn door de gemeente.

 3. a. De gemeente zal bij de lichte constateringen van tekortschieting of misbruik door een aanbieder eerst overgaan tot een waarschuwingsgesprek met de aanbieder.

b. Indien er een tweede lichte constatering volgt van tekortschieting of misbruik door een aanbieder - nadat als gevolg van een eerste constatering reeds een waarschuwingsgesprek heeft plaatsgevonden met deze aanbieder - dan gaat de gemeente over tot verwijdering van deze aanbieder uit de webwinkel Meedoen en Energie.