Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

De gemeente Borger-Odoorn wil u goede dienstverlening bieden en haar publieke taken uitvoeren met respect voor uw privacy. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook in andere wetten zoals de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer is de wijze waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan, geregeld.

Welke gegevens worden verwerkt bij de webwinkel Meedoen?

We hebben uw persoonsgegevens nodig voor het beoordelen van de aanvraag. Hierbij kunnen bankgegevens worden opgevraagd, voor de toetsing van het inkomen en het vermogen. Deze gegevens worden niet opgeslagen op de website webwinkel Meedoen. We hebben uw persoonsgegevens ook nodig voor het afhandelen van uw aanvraag en het sturen van nieuws. Ook kan het voor onze dienstverlening nodig zijn dat wij u bellen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om iets bij u af te leveren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. De webwinkel Meedoen komt voort uit gemeentelijk minimabeleid. De grondslag hiervoor ligt in de Gemeentewet.

Welke gegevens verwerkt de gemeente voor het toetsen van uw aanvraag voor een budget op de webwinkel Meedoen?

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de gegevens van uw partner en/of kinderen
 • gegevens van uw inkomen
 • bankgegevens
 • gegevens van uw bezittingen en schulden

Welke gegevens verwerkt de gemeente op de website van de webwinkel Meedoen?

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de gegevens van uw partner en/of kinderen
 • uw bestellingen

Hoe lang bewaart de gemeente uw gegevens?

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren hiervoor de richtlijnen van de Archiefwet.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Als u een bestelling plaatst in de webwinkel Meedoen van de gemeente Borger-Odoorn, dan bestelt u het product niet bij de gemeente, maar bij een externe organisatie. Om de bestelling goed te laten verlopen moeten we enkele gegevens delen. Als u een bestelling doet bij een aanbieder, dan kan de aanbieder vragen om uw NAW-gegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres en de gegevens van degene voor wie het product besteld is. Dit is nodig om de bestelling correct af te handelen.

Niet tot persoon te herleiden gegevens

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Zo houden wij bijvoorbeeld zicht op de populaire producten en de minder populaire producten in de webwinkel. Er wordt geen informatie openbaar gemaakt die naar een persoon leidt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd? Wat is een datalek? Wat moet u doen bij een datalek?

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn goed beveiligd. Zo zijn er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Daarbij kijken wij steeds naar de huidige stand van de techniek en passen wij onze beveiliging daaropaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en komen overeen met de gemeentelijke beveiligingsnormen volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Toch kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Ontdekken wij een datalek? Dan is onze eerste zorg om het lek te dichten. Ook gaan wij na welke gegevens precies gelekt zijn en of de betreffende persoon of personen mogelijk gedupeerd zijn door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de betreffende persoon of personen geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij de betreffende persoon of personen en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn?

Of zijn er vanuit de gemeente Borger-Odoorn bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een voor andere persoon bedoeld zijn? Meld dit dan via het privacy@borger-odoorn.nl of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0591.

Welke rechten heeft u? Wat houden deze rechten in?

 • Het recht op informatie. Dat betekent dat wij verplicht zijn u te informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring en het verwerkingsregister.
 • Het recht op inzage. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om uw zienswijze kenbaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u het niet eens bent met de gegevensverwerking kunt u een zienswijze indienen. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het recht op verwijdering of afscherming.
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen met een andere instantie. Met DigiD kunt u uw persoonsgegevens inzien in op www.mijnoverheid.nl.
 • Het recht op vergetelheid en beperking van de verwerking. Dit is het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken.

Uw rechten gebruikt u door een schriftelijk verzoek (per e-mail of brief) in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn.

Cookies

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies van het statistiekprogramma Matomo. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn nodig voor een goede technische werking van de website en prettig gebruik. De verzamelde gegevens gebruiken wij om de website te verbeteren. We slaan de gegevens anoniem op en delen niets met andere partijen. Wilt u niet dat wij cookies plaatsen? Dat kunt u regelen in uw internetbrowser. Eerder geplaatste cookies kunt u daar ook verwijderen.